Audience
Day Hour Department / Directorate The person who gives the audience Place
Wednesday 15:00 Director General Radu Codruț Ștefănescu ANCPI
Tuesday 15:00 Deputy Director General  Marcel Grigore ANCPI
Monday 15:00 Deputy Director General  Ileana Spiroiu ANCPI
Thursday 12:00 - 14:00 Director of Control Body  Marin Alniței ANCPI
Friday 12:00 Economic Directorate Monica Clepșa ANCPI
Wednesday
15:00
Cadastre and Geodesy Directorate
Marcela Cristea
ANCPI
Thursday
12:00
14:00

Real Estate Publicity Directorate

Legal and Human Resources Directorate

Mircea Viorel Popa
Florentina Pencea
ANCPI
ANCPI
Tuesday 12:00 - 14:00 Operational Directorate Luminița Ilie ANCPI
Wednesday 14:00 Systematic Registration Directorate Victor Adrian Grigorescu ANCPI

*Enrollment for audience should be made at least one day before the requested date

The public will be received in audience based on the motivated and previously approved applications (forms are available at Department for Relations with the Public,  4th Floor, Room 33). 
Example of Application for Audience Model Cerere Audienta

 

ANCPI working hours: daily, from Monday to Friday, from 8.30 to 16.30 hrs.

 

 Serviciul Relatii cu Publicul

      - et. 4, cam. 19, 32, 33

- et. 2, cam. 25, 27

 

Registratura (et. 1, cam. 11)

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

LUNI, MARTI, JOI, VINERI  -  8:30-16:30

MIERCURI  -  8:30-18:30
 

Procedură privind organizarea activităţii de primire, înregistrare a cererilor de audienţă şi de programare a şedinţelor de audienţă la nivelul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Serviciul Relaţii cu Publicul asigură activitatea de primire, înregistrare şi evidenţă a cererilor de înscriere în audienţă, adresate Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Pentru eficientizarea activităţii de acordare a audienţelor şi de eliminare a birocraţiei ce poate interveni în cadrul acestui proces, se vor parcurge următoarele etape:

 • La nivelul ANCPI audiențele se acordă de către persoanele cu funcții de conducere din cadrul direcțiilor/serviciilor de specialitate în raport de obiectul solicitărilor sau de către mandatarii acestora, conform programului de audiență aprobat;
 • Primirea în audienţă se face în baza unei cereri motivate, aprobată în prealabil de către persoanele cu funcții de conducere din cadrul direcțiilor/serviciilor de specialitate în raport de obiectul solicitărilor sau de către mandatarii acestora;
 • Cererile de înscriere în audienţă adresate conducerii ANCPI se înregistrează de către SRP în Registrul de evidență al persoanelor primite în audienţă la nivelul instituției;
 • Cererile de înscriere în audiență adresate ANCPI vor putea fi depuse personal la sediul instituției sau vor putea fi transmise prin orice mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii (e-mail, fax);
 • În situația în care nu este posibilă utilizarea mijloacelor de transmitere mai sus menționate, cererile de înscriere în audiență vor putea fi formulate și telefonic;
 • Indiferent de modalitatea utilizată, transmiterea cererilor de audiență trebuie să fie realizată cu cel puțin o zi lucrătoare înaintea datei la care se solicită acordarea audienței;
 • Data acordării unei audiențe se stabilește de către conducerea compartimentului de specialitate competent, însă aceasta nu poate depăși 30 de zile de la data înregistrării cererii în evidențele ANCPI;
 • Pentru motive ce țin de organizarea activității sau în situația în care aspectele sesizate în conținutul cererii de audiență necesită o cercetare mai amănunțită, conducătorul compartimentului de specialitate căruia i-a fost adresată cererea poate prelungi termenul de 30 zile prevăzut pentru programarea audienței, cu cel  mult 15 zile;
 • Cu respectarea termenelor menționate la aliniatul precedent, din motive ce țin de buna desfășurarea a activității compartimentului de specialitate vizat în cererea de audiență și de intervalul orar în care se desfășoară ședințele de audiențe, în cadrul unei zile de audiență se va asigura primirea a maxim 5 persoane;
 • În general, programarea persoanelor în audiență se va face cu respectarea cronologiei înregistrării cererilor de audiență, cu excepția cazurilor care necesită soluționarea de urgență a aspectelor prezentate în conținutul acestora. Urgența va fi stabilită de către persoanele cu funcții de conducere din cadrul direcțiilor/serviciilor de specialitate în raport de obiectul solicitărilor sau de către mandatarii acestora;
 • Registrul de audiență al ANCPI se completează și păstrează la nivelul SRP;
 • În cadrul SRP și al direcțiilor/serviciilor independente de la nivelul ANCPI vor fi desemnate persoanele care vor asigura respectarea prevederilor prezentei proceduri în ceea ce privește circuitul și evidența cererilor de audiență formulate de petenți și a fișelor de audiență completate cu ocazia acordării audiențelor;
 • Persoanele care solicită telefonic înscrierea în audienţă, vor comunica toate datele necesare înscrierii în audienţă către personalul SRP care va completa o cerere cu obiectul solicitării, aceasta urmând să fie semnată de petent la data prezentării în audienţă;
 •  Persoanele care, cu ocazia audienţelor, doresc a semnala aspecte ce ţin de activitatea curentă a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară sau pentru care competenţa de soluţionare revine acestora, vor putea solicita înscrierea în audienţă la conducerea ANCPI, numai atunci când sunt nemulţumite de soluţiile propuse de către conducerea oficiilor teritoriale în cadrul audienţelor acordate de aceasta;
 • După înregistrare, în funcţie de specificul motivelor invocate, cererile de înscriere în audienţă vor fi predate de către personalul SRP pe bază de semnătură persoanei desemnată din cadrul direcţiilor sau serviciilor independente ale ANCPI, care va proceda la înregistrarea acestora în registrul propriu şi le va prezenta conducerii direcţiei/serviciului sau mandatarului acestuia;
 • Cererile de audiență predate compartimentelor de specialitate în cadrul cărora sunt acordate audiențele solicitate de petenți se vor păstra și arhiva, în copie, la nivelul SRP;
 • După analiza cererilor de audienţă prezentate, persoanele cu funcție de conducere din cadrul compartimentelor de specialitate în cauză sau înlocuitorii legali ai acestora vor dispune asupra admisibilităţii lor;
 • Pentru cererile analizate şi aprobate, persoana desemnată din cadrul direcţiilor/serviciilor respective va anunţa petentul cu privire la data acordării audienţei;
 • În situația în care în decursul unui interval de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de audiență, persoana desemnată din cadrul direcției/serviciului de specialitate nu poate contacta solicitantul audienței la numărul de telefon indicat în cererea de audiență, va restitui SRP cererea în care va menționa data și ora la care a încercat să efectueze programarea. În aceste cazuri, cererea de audiență va fi clasată, urmând ca pentru reprogramare solicitantul să depună o nouă cerere;
 • Persoanele care prin cererile depuse solicită audienţe pentru soluţionarea unor probleme care nu sunt de competenţa ANCPI vor fi consiliate şi direcţionate de către SRP către instituţiile sau autorităţile competente pentru rezolvarea problemelor respective, informarea acestora realizându-se prin mijloacele de comunicare puse la dispoziție (telefon, e-mail);
 • Cererile de înscriere în audiență transmise prin e-mail sau prin fax prin care sunt semnalate aspecte ce exced sferei de competență a ANCPI sau aplicabilității acestei proceduri, vor fi înregistrate în Registrul de audiență cu mențiunea motivelor pentru care nu pot forma obiectul audienței, păstrarea și evidența lor intrând în sarcina SRP;
 • Persoanele pot solicita înscrierea în audienţă la directorul general sau la directorul general adjunct, numai în situaţia în care acestea au motive temeinice de nemulţumire faţă de soluţiile propuse de către conducătorii compartimentelor de specialitate cu ocazia audienţelor ce le-au fost acordate de către aceştia;
 • Persoanele care au primit un răspuns final în urma audienţei acordate de către directorul general sau directorul general adjunct al ANCPI nu mai pot beneficia de încă o audienţă având acelaşi obiect;
 • Cererile de înscriere în audienţă, având ca obiect solicitarea de sprijin pentru soluţionarea unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau în legătură cu care, instanţa s-a pronunţat, vor fi înregistrate în Registrul de evidenţă al audienţelor, însă la rubrica Observații se va menționa că acestea nu pot face obiectul activității de acordare a audiențelor de către conducerea ANCPI, petentul urmând a fi anunţat despre aceasta prin intermediul mijloacelor de comunicare indicate în conținutul cererii (e-mail, telefon);
 • Persoanele care au depus petiții la ANCPI nu pot depune cereri de audiență în termenul legal de soluționare a acestora;
 • Cu ocazia şedinţelor de audienţă la care participă, persoanele înscrise în audienţă vor semna  o fişă de audienţă completată conform Anexei 2;
 • În cazul în care aspectele prezentate nu pot fi lămurite în cadrul audienței, solicitantul va fi informat cu privire la posibilitatea depunerii de memorii/petiții/sesizări. La acestea, vor putea fi anexate documente ce au legătură cu obiectul aspectelor prezentate;
 • Copiile fișelor completate cu ocazia acordării audiențelor de către conducătorii compartimentelor de specialitate vor fi predate SRP prin grija persoanelor desemnate în cadrul compartimentelor respective cu aplicarea prevederilor respectivei proceduri;
 • SRP va asigura întocmirea situațiilor privind activitatea de acordare a audiențelor la nivelul ANCPI;
 • Înscrierile în audienţă se fac cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de data solicitată pentru audienţă;

Înscrierea în audienţă se poate face în fiecare zi, de luni până vineri, în intervalul orar 08.30 – 16.30, la numărul de telefon 021/317.31.62 sau la sediul instituţiei din Splaiul Independenţei nr. 202 A, sector 6, Bucureşti, et.2, camera 27. De asemenea, formularele cererilor de înscriere în audienţă, completate conform modelului anexat, pot fi transmise prin poştă, prin fax: 021/316.52.24 sau prin e-mail la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Contact

 • Splaiul Independentei, nr. 202A, Sector 6, Bucuresti
 • (021) 317.31.62
 • (021) 317.73.39
 • relatiicupublicul@ancpi.ro